”Suunnitelmaa on ollut laatimassa mittava asiantuntijaverkosto, ja laaja verkostotyö jatkuu nyt toimeenpanovaiheessa”,  sanoo THL:n kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti.

Toimenpidesuunnitelman ytiminä yhteistyö ja varhainen tuki lapsille ja vanhemmille

Suomi on sitoutunut sekä kansallisen lainsäädännön että kansainvälisten sopimusten kautta huolehtimaan, että jokaisella lapsella on turvallinen kasvuympäristö ja lapsen oikeudet osallisuuteen, syrjimättömyyteen sekä oppimiseen ja kehittymiseen toteutuvat. 

”Lapsi ja nuori voi selvitä vaikeastakin tilanteesta hyvään elämään, jos aikuiset kantavat vastuunsa ja tukevat heitä”, Korpilahti toteaa. ”Olennaista on eri viranomaisten yhteistyö ja lasten ja perheiden tukeminen riittävän varhaisessa vaiheessa. Lasten turvallisuuden takaaminen niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajallakin on aikuisten tehtävä ja velvollisuus”, hän sanoo. 

Perheiden apu ja tuki on tarpeen: esimerkiksi laajassa suomalais-ruotsalaisessa tutkimusaineistossa kuusi prosenttia vanhemmista kertoi edeltäneen 12kk aikana kohdistaneensa vakavaa fyysistä väkivaltaa alle 13-vuotiaaseen lapseensa. Erityyppistä väkivaltaa ml. henkinen väkivalta kertoi käyttäneensä vastaavasti noin kolmasosa vanhemmista. Tulokset ovat samansuuntaisia Kouluterveyskyselyn (2019) lasten ja nuorten vastausten kanssa.

Koronapandemia on vaikeuttanut avun tarpeen tunnistamista

Osa perhe- ja lähisuhdeväkivallasta jää edelleen viranomaisilta tunnistamatta, eikä siihen aina puututa riittävästi. Vaikuttaviksi todettujen menetelmien käytössä ja hoidon saatavuudessa on myös alueellista vaihtelua Suomessa. 

Koronapandemian aikana tuen ja avun tarpeen tunnistaminen on vaikeutunut entisestään: joitakin palveluita on jouduttu supistamaan ja toisaalta palveluihin hakeutuminen on voinut vähentyä tartuntojen pelossa. Kohtaamisten vähentyessä yhä suurempi osa väkivaltakokemuksista jäänyt piiloon. 

Lisäksi verkossa vietetty aika lapsilla ja nuorilla on lisääntynyt, Interpolin mukaan verkkovälitteinen väkivalta myös lapsia ja nuoria kohtaan on pandemian aikana lisääntynyt.

”Poikkeustilanteenkin aikana lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on oltava asuinpaikastaan ja taustastaan riippumatta yhdenvertainen mahdollisuus saada tukea ja apua heidän koettuaan väkivaltaa, häirintää, kiusaamista tai esimerkiksi verkon välityksellä tapahtuvaa houkuttelua”, Korpilahti painottaa